Plany polowań zbiorowych

Plan polowań zbiorowych na sezon 2017/2018 Koło Łowieckie "Szarak"

Plan polowań zbiorowych na sezon 2017/2018 Koło Łowieckie "Towarzystwo Myśliwych"

 

Przepisy

 

Szkody łowieckie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie:

Art. 46

 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; przy wykonywaniu polowania.
 2. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Art. 47

 1. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46.
 2. W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Art. 48

Odszkodowanie nie przysługuje:

 • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
 • posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 • za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
 • za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Art. 49

Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za szkody, uwzględniając terminy zgłoszenia szkody, obowiązek szacowania wstępnego i ostatecznego oraz obszar uszkodzonej uprawy.

Art. 50

 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
 2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach: obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa;obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
 3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
 4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

WAŻNE: Szkody należy zgłaszać pisemnie w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub powzięcia o niej wiedzy, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia powstania szkody z jednoznacznym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Szkodę należy zgłaszać we właściwym terytorialnie kole łowieckim

 

WNIOSKI DO POBRANIA

 

Koło Łowieckie "Towarzystwo Myśliwych" w Rzeszowie 

 

Koło Łowieckie „Szarak” w Głogowie Małopolskim

 

Zarząd Województwa Podkaprackiego 

 

OBWODY ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

 

Nr obwodu (nowy) Nr obwodu(stary) Pow. (ha) Opis Dzierżawca lub zarządca
61 pk 27 RZ 8025 Granica północna biegnie drogą Kolbuszowa-Raniżów od Kolbuszowej do Raniżowa. Granica wschodnia biegnie drogą Raniżów-Przewrotne od Raniżowa do miejscowości Przewrotne. Granica południowa biegnie drogą PrzewrotneDomatków od miejscowości Przewrotne, przez Widełka, Kupno i Bukowiec, do styku z drogą Sędziszów Małopolski-Kolbuszowa. Granica zachodnia biegnie drogą Sędziszów Małopolski–Kolbuszowa, od przecięcia się z drogą DomatkówBukowiec, do miejscowości Kolbuszowa.  Koło Łowieckie "Towarzystwo Myśliwych"
w Rzeszowie
62 pk 28 RZ 6381 Granica północna biegnie drogą Raniżów-Sokołów Małopolski od styku z drogą Raniżów –Przewrotne do Sokołowa Małopolski, a dalej drogą Sokołów Małopolski - Wólka Niedźwiecka, od Sokołowa Małopolskiego w kierunku miejscowości Wólka Niedźwiedzka, do styku z drogą idącą do miejscowości Trzeboś. Granica wschodnia biegnie drogą idącą przez Trzeboś od styku z drogą Sokołów Małopolski -Wólka Niedźwiecka do drogi idącej z miejscowości Trzeboś, do miejscowości Nienadówka. Granica południowa biegnie drogą Trzeboś-Przewrotne od miejscowości Trzeboś, przez Nienadówkę i Przewrotne, do styku z drogą Głogów Małopolski - Raniżów. Granica zachodnia biegnie drogą Głogów Małopolski –Raniżów od miejscowości Przewrotne do Raniżowa.  Koło Łowieckie „Szarak” w Głogowie Małopolskim
72 pk 34 RZ 8853 Granica północna biegnie drogą Domatków-Widełka od styku z drogą Kolbuszowa Sędziszów Małopolski, przez miejscowość Kupno i Widełkę, do styku z drogą idącą z miejscowości Widełka przez przysiółek Zacinki do drogi Bratkowice-Mrowla. Granica wschodnia biegnie drogą od miejscowości Widełka, przez przysiółek Zacinki i miejscowość Budy Głogowskie, do styku z drogą Mrowla-Bratkowice. Granica południowa biegnie drogą Mrowla-Czarna Sędziszowska od styku z drogą idącą do miejscowości Budy Głogowskie, przez Bratkowice i Czekaj, do drogi Sędziszów Małopolski-Kolbuszowa. Granica zachodnia biegnie drogą Sędziszów Małopolski Kolbuszowa od styku z drogą idącą przez miejscowość Czarna Sędziszowska do przecięcia się z drogą Domatów-Bukowiec. Koło Łowieckie „Jedność” w Rzeszowie
73 pk 35 RZ 8009

Granica północna biegnie drogą Widełka-Przewrotne od styku z drogą Widełka-Budy Głogowskie do miejscowości Przewrotne, po czym drogą PrzewrotneNienadówka, przez miejscowość Przewrotne i Nienadówkę Górną, do styku z drogą Sokołów Małopolski-Rzeszów. Granica wschodnia biegnie drogą Sokołów Małopolski-Rzeszów od Nienadówki do miejscowości Stobierna Krzywe. Granica południowa biegnie drogą łączącą Stobierna Krzywe z Głogowem Małopolskim od drogi Sokołów Małopolski-Rzeszów, przez przysiółek Zagrody, do Głogowa Małopolskiego, po czym drogą Głogów Małopolski-Budy Głogowskie do styku z drogą Budy Głogowskie-Widełka. Granica zachodnia biegnie drogą Budy Głogowskie-Widełka od styku z drogą idącą do Głogowa Małopolskiego, aż do miejscowości Widełka.

Koło Łowieckie „Towarzystwo Myśliwych”
w Rzeszowie
86 pk 36 RZ 9212 Granica północna biegnie drogą łączącą Stobierna Krzywe z Głogowem Małopolskim od drogi Sokołów Małopolski – Rzeszów, przez przysiółek Zagrody, do Głogowa Małopolskiego, po czym drogą Głogów Małopolski – Budy Głogowskie do styku z drogą Budy Głogowskie – Widełka. Granica wschodnia biegnie drogą Sokołów Małopolski – Rzeszów od styku z drogą łączącą miejscowość Stobierna – Krzywe z miejscowością Głogów Małopolski do styku z drogą idącą przez Nową Wieś do Zaczernia. Dalej granica biegnie środkiem rzeki Wisłok do przecięcia się z drogą Łąka – Trzebownisko. Granica południowo – wschodnia biegnie drogą Łąka – Trzebownisko od przecięcia się tej drogi z rzeką Wisłok do miejscowości Trzebownisko, po czym drogą Trzebownisko – Miłocin, następnie drogą Miłocin Bratkowice, przez Rudną Wielką i Mrowlę, do styku z drogą idącą do miejscowości Budy Głogowskie. Granica zachodnia biegnie drogą idącą przez Budy Głogowskie od styku z drogą Mrowla – Bratkowice do drogi idącej do Głogowa Małopolskiego.  Koło Łowieckie „Towarzystwo Myśliwych”
w Rzeszowie